POLITIKA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

KLÍČOVÉ POJMY

Landia-Zátiší s.r.o.:

Zmiňujeme-li se v tomto dokumentu o „nás“, máme na mysli společnost Landia-Zátiší s.r.o., IČ: 038 83 442, se sídlem Praha 6, Evropská 810/136, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239418.

Osobní údaje:

Osobními údaji budeme rozumět veškeré informace, které Vás identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají (o Vaší osobě, aktivitách, majetku apod.).

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů budeme rozumět jakoukoli operaci nebo soubor operací s Vašimi osobními údaji nebo soubory Vašich osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

Klienti a zájemci:

Pokud hovoříme o „Vás“, máme na mysli Vás jako naše klienty a zájemce o naše služby, zejména jestliže jste s námi uzavřeli smlouvu (rezervační, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu apod.) nebo jestliže jste nás kontaktovali se zájmem o naše služby nebo akce.

PILÍŘE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje považujeme za důležitou hodnotu a nakládáme s nimi citlivě v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů respektujeme následující základní pravidla:

Vše podle zákona

Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

S důvěrou

Zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Používáme vyspělá opatření fyzické a elektronické bezpečnosti.

S jasným důvodem

Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Dbáme na přesnost a aktuálnost.

Přiměřeně

Osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme, a to ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme v České republice nebo v Evropské unii.

Vaše osobní údaje zpracováváme v zásadě pouze ke dvěma účelům, a to ke správě smluv a smluvních vztahů na straně jedné a k marketingovým a obchodním účelům na straně druhé. Oba tyto účely a pravidla, která pro ně uplatňujeme, jsou rozvedeny níže. Určité údaje, které mohou být za jistých okolností ztotožněny s konkrétní fyzickou osobou, jsou dále produktem využití technologií cookies a web beacons; níže proto specifikujeme také pravidla platná pro tyto technologie.

OSOBNÍ ÚDAJE PRO SPRÁVU SMLUV A SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Jaké osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které jsou obsaženy ve smlouvách, které jste s námi uzavřeli, a osobní údaje, které vyplynou z průběhu plnění těchto smluv. Jedná se zejména (nikoli však výlučně) o kontaktní a identifikační údaje, údaje o předmětu smlouvy a údaje o průběhu smluvního vztahu (fakturace atd.), včetně obchodní komunikace s Vámi.

Proč

Je přirozené, že musíme zpracovávat smluvní osobní údaje, abychom mohli dostát závazkům ze smluv a abychom mohli vykonávat práva z těchto smluv a plnit právní povinnosti s tím související.

Údaje od Vás

Osobní údaje určené pro správu smluv a smluvních vztahů získáváme především od Vás. Určité osobní údaje však mohou být také výsledkem průběhu plnění smluv a komunikace s Vámi v této souvislosti.

Neuzavřené smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i před uzavřením smlouvy, a to proto, aby smlouva byla řádně uzavřena. Jestliže nedojde k uzavření smlouvy pro nedosažení dohody nebo z jiného důvodu, budeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat i nadále k případnému řešení předsmluvních otázek a odpovědnosti z toho vyplývající, včetně plnění právních povinností s tím souvisejících.

Jak dlouho

Osobní údaje zpracováváme (uchováváme) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu, tzn. do uplynutí příslušných promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla však není delší než 10 let od realizace (skončení) smluvního vztahu. V případě připravovaných, ale nerealizovaných smluvních vztahů jsou osobní údaje zpracovávány do uplynutí promlčecích lhůt vztahujících se na předsmluvní odpovědnost.

MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům ze dvou důvodů:

Obchodní sdělení

Jednak proto, abychom své klienty a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, informovali o naší nabídce a novinkách formou zasílání elektronických newsletterů a jiných obchodních sdělení a abychom se u našich klientů a dalších osob, u kterých lze předpokládat zájem, v individuálně posuzovaných případech telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem informovali na jejich zájem o naši nabídku; a

Zaměření

Jednak proto, abychom mohli přizpůsobit a personalizovat naše jednání vůči Vám v případě navazování a plnění smluvního nebo obchodního vztahu nebo jednání s Vámi (obchodní historie apod.).

Jedná se o následující typy osobních údajů (v konkrétním případě nemusejí být zpracovávány všechny vyjmenované typy osobních údajů):

Základní kontakty

identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, fyzická adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.);

Profil

Vaše profilové osobní údaje ve vztahu k naší spolupráci (historie a průběh obchodních vztahů, předmět koupě, předmět poptávky, účast na akcích DALAVRIEN apod.); a

Personalizace

osobní údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi (historie komunikace, doporučení apod.).

Jako marketingové a obchodní nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou:

Naše smlouvy

naše smluvní vztahy k Vám a průběh naší spolupráce;

Formuláře

oslovení, která nám adresujete (prostřednictvím online formulářů, realitních portálů apod.); a

Doporučení

prostřednictvím doporučení subjektů, se kterými spolupracujeme (zpravidla se jedná o případy, kdy máte zájem o zakoupení nemovitosti a obrátíte se na realitní kancelář, která nám předá kontakt na Vás).

Profilování

Z některých nebo ze všech zpracovávaných osobních údajů, které máme k dispozici, vytváříme profily klientů či potencionálních klientů, které využíváme k popsaným účelům. Profily si představte jako setřídění údajů, které o Vás máme, za účelem usnadnění komunikace a vzájemné spolupráce. V žádném případě nejde o postupy typu „data harvesting“, automatická vyhodnocování apod.

Elektronická obchodní sdělení

Respektujeme pravidlo, že využít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení je možné, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš klient nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“. V každém případě Vám v každém emailovém obchodním sdělení dáváme jednoduchou a zřetelnou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

Právo uplatnit námitky

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudíme na základě důvodů námitek (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů. Pro formu, jakou lze uplatnit námitky, viz oddíl „Vaše práva“.

Jen pokud máte zájem o naši nabídku

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o naši nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste našimi klienty. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme jen tehdy, jestliže jste s námi měli obchodní kontakt (ve smyslu realizace určité zakázky nebo jednání anebo projeveného zájmu o takovou zakázku).

Lhůty

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s naší nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme (uchováváme) tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, nevznesli-li jste dříve námitky proti takovému zpracovávání. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne posledního obchodního kontaktu s Vámi.

COOKIES A WEB BEACONS

Cookies a jejich využití

Na webových stránkách www.zatisilysolaje.cz využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek. Osobní údaje získané pomocí cookies nepoužíváme k Vaší identifikaci.

Web beacons a jejich využití

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy). Osobní údaje získané pomocí web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci.

Naše zájmy a Vaše ochrana

Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoli zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. Máte dále možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

SÍDLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina LANDIA

Osobní údaje sdílíme v rámci skupiny LANDIA, jejíž součástí je společnost DALAVRIEN,s.r.o. Tato politika nakládání s osobními údaji se vztahuje na osobní údaje, které zpracovává kterákoli společnost ze skupiny LANDIA. Všechny společnosti, které jsou součástí skupiny LANDIA mají stejné povinnosti, dodržují ustanovení této politiky nakládání s osobními údaji a jsou vůči Vám zavázány společně a nerozdílně.

Partneři

Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Příjemci nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že ze strany příjemců nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Odsouhlasená předání

Jsme oprávněni předat osobní údaje třetím osobám také tehdy, vyslovíte-li s tím souhlas, a to za podmínek uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“.

Předání ke splnění právních povinností a předání nutná z povahy věci

Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou.

VAŠE PRÁVA

Na informace

Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Na opravu, výmaz a omezení zpracovávání osobních údajů

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Podat námitky

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů.

Jak práva uplatnit

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na obchod@landia.cz. Požádáteli nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Vaše obrana

Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.